کشاورزی

کارگروه کشاورزی:
جناب آقای خسرو سلجوقی (سلطان کرم ایران)
سرکار خانم  مهندس پرتوی( موسسه گیاه دانه )