صنعت و معدن

کارگروه صنعت و معدن  :
خانم مهندس سیده فاطمه مقیمی (ریاست بانوان خانه معدن ایران )