تخصصی بازرگانی

کارگروه حمل به ریاست :

سرکار خانم مهندس مقیمی ( شرکت حمل و نقل بین المللی سدید بار )
کارگروه بانکداری به ریاست :
جناب آقای دکتر کهندل( هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب )
کارگروه بیمه به ریاست :
جناب آقای دکتر یوسفی